Algemene voorwaarden Renovatiebedrijf Paul van Rooij versie Oktober 2010.

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Renovatiebedrijf Paul van Rooij gesloten overeenkomsten, gedane  aanbiedingen, verrichte leveranties en verleende diensten, onder uitsluiting van door de wederpartij gebruikte algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Renovatiebedrijf Paul van Rooij en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht zullen worden genomen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Renovatiebedrijf Paul van Rooij zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het produkt waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-en verblijf-, verzend-en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Leveringstermijnen

Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Renovatiebedrijf Paul van Rooij derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Renovatiebedrijf Paul van Rooij dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Een opgegeven levertermijn vangt eerst aan nadat de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst van belang zijnde
gegevens heeft verstrekt aan Renovatiebedrijf Paul van Rooij.

Artikel 4 Uitvoering en wijziging overeenkomst

Renovatiebedrijf Paul van Rooij heeft het recht onder de overeenkomst vallende werkzaamheden te laten verrichten door derden. Renovatiebedrijf Paul van Rooij is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Renovatiebedrijf Paul van Rooij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
Kleine afwijkingen van de in de aanbieding opgenomen specificaties, maten, kleuren en materialen blijven voorbehouden.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 5 Prijswijzigingen

Indien Renovatiebedrijf Paul van Rooij bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is  Renovatiebedrijf Paul van Rooij in de volgende situaties niettemin gerechtigd tot wijziging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
-indien de prijswijziging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
-indien de prijswijziging voortvloeit uit een aan Renovatiebedrijf Paul van Rooij toekomende bevoegdheid of een op Renovatiebedrijf Paul van Rooij rustende verplichting ingevolge de wet;
-indien sprake is van kostprijsverhogende omstandigheden, zoals wijzigingen in prijzen en lonen na het totstandkomen van de overeenkomst, zoals materiaalprijzen, vrachttarieven, lonen, sociale lasten, douanetarieven, in-en uitvoer rechten, omzetbelasting, heffingen van overheidswege en waardeveranderingen van de binnen-en buitenlandse munt.

Artikel 6 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

Renovatiebedrijf Paul van Rooij is bevoegd zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, om de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
-de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
-na het sluiten van de overeenkomst aan  ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen, daaronder begrepen (aanvrage van) surséance van betaling, faillissement, beslaglegging -indien en voor zover
het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven
-ten laste van de Wederpartij, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken,
-de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de  voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
-Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Renovatiebedrijf Paul van Rooij kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Renovatiebedrijf Paul van Rooij daardoor direct of indirect ontstaan.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Renovatiebedrijf Paul van Rooij op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Renovatiebedrijf Paul van Rooij de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-afvoer-en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Overmacht

Renovatiebedrijf Paul van Rooij is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Renovatiebedrijf Paul van Rooij  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Renovatiebedrijf Paul van Rooij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Renovatiebedrijf Paul van Rooij heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Renovatiebedrijf Paul van Rooij zijn verbintenis had moeten nakomen. Renovatiebedrijf Paul van Rooij kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Indien Renovatiebedrijf Paul van Rooij ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Renovatiebedrijf Paul van Rooij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 Betaling

Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 werkdagen  na factuurdatum, op een door Renovatiebedrijf Paul van Rooij aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Renovatiebedrijf Paul van Rooij aangegeven. Renovatiebedrijf Paul van Rooij is gerechtigd om periodiek te factureren.
Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Renovatiebedrijf Paul van Rooij heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Renovatiebedrijf Paul van Rooij kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Renovatiebedrijf Paul van Rooij kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Renovatiebedrijf Paul van Rooij echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen
de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

Alle door Renovatiebedrijf Paul van Rooij in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van  Renovatiebedrijf Paul van Rooij totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Renovatiebedrijf Paul van Rooij gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Door Renovatiebedrijf Paul van Rooij geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Renovatiebedrijf Paul van Rooij veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Renovatiebedrijf Paul van Rooij daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Renovatiebedrijf Paul van Rooij ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Renovatiebedrijf Paul van Rooij gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Renovatiebedrijf Paul van Rooij bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. Voor het geval Renovatiebedrijf Paul van Rooij zijn in dit artikel aangeduide
eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Renovatiebedrijf Paul van Rooij en door Renovatiebedrijf Paul van Rooij aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Renovatiebedrijf Paul van Rooij zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 10 Garantie

De door Renovatiebedrijf Paul van Rooij te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Renovatiebedrijf Paul van Rooij verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend-en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming vanRenovatiebedrijf Paul van Rooij, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of
indien deze werden ver-of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

Artikel 11 Onderzoek

De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Renovatiebedrijf Paul van Rooij te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Renovatiebedrijf Paul van Rooij
in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Renovatiebedrijf Paul van Rooij in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Renovatiebedrijf Paul van Rooij de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Renovatiebedrijf Paul van Rooij, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel
vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Renovatiebedrijf Paul van Rooij te retourneren en de eigendom daarover aan Renovatiebedrijf Paul van Rooij te verschaffen, tenzij Renovatiebedrijf Paul van Rooij anders aangeeft.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Indien Renovatiebedrijf Paul van Rooij aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Renovatiebedrijf Paul van Rooij is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Renovatiebedrijf Paul van Rooij is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.Renovatiebedrijf Paul van Rooijis uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
-de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Renovatiebedrijf Paul van Rooij aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Renovatiebedrijf Paul van Rooij toegerekend kunnen worden;
-redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Renovatiebedrijf Paul van Rooij is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs-of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
De aansprakelijkheid van Renovatiebedrijf Paul van Rooij is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Renovatiebedrijf Paul van Rooij of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13 Medewerkingsplicht wederpartij

De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat de aflevering van in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te leveren zaken onbelemmerd kan plaatsvinden. Zo nodig dient hij medewerking te verlenen bij het lossen. Indien de wederpartij niet voldoet aan deze verplichtingen wordt Renovatiebedrijf Paul van Rooij geacht aan de afleverplicht te hebben voldaan door de enkele aanbieding der zaken.
De wederpartij garandeert daarbij dat een vlotte en ongestoorde vervulling van de werkzaamheden van Renovatiebedrijf Paul van Rooij  is gewaarborgd, en dat de plaatsen en ruimtes, waarin de werkzaamheden moeten worden verricht aan de daartoe te stellen eisen voldoen, zoals onder meer:
-vlakke, waterpas liggende vloeren;
-haaks op elkaar staande muren;
-zodanig aangelegde leidingen, pijpen en kokers dat opstelling van de te plaatsen bouwprojecten.

ontwerp kan plaatsvinden;
-onbelemmerde toegangswegen;
-afgesloten, droge en verwarmde werk-en plaatsingsruimtes;
-voldoende water, gas en elektriciteit, alsmede verlichting;
-schone vloeren en wanden.

Artikel 14 Risico-overgang

Bestelde zaken zijn vanaf het moment van aflevering aan de vervoerder voor risico van de wederpartij, ook als het vervoer door of vanwege Renovatiebedrijf Paul van Rooij geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betreft het de levering van zekere, bepaalde goederen, dan zijn deze van het moment van het tot stand komen der overeenkomst voor rekening van de wederpartij.
Indien is overeengekomen dat de goederen voor rekening en risico van Renovatiebedrijf Paul van Rooij worden vervoerd en afgeleverd, dan is de aansprakelijkheid van Renovatiebedrijf Paul van Rooijbeperkt tot het bedrag dat door verzekering is gedekt of wordt vergoed.

Artikel 15 Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Renovatiebedrijf Paul van Rooij voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Renovatiebedrijf Paul van Rooij toerekenbaar is. Indien Renovatiebedrijf Paul van Rooij uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Renovatiebedrijf Paul van Rooij zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Renovatiebedrijf Paul van Rooij, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Renovatiebedrijf Paul van Rooij en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Renovatiebedrijf Paul van Rooij partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Terzake van eventuele geschillen is uitsluitend bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van Renovatiebedrijf Paul van Rooij, tenzij een andere rechter krachtens de regelen van dwingend
recht bevoegd is.